ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА И ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

БАРИЕРИТЕ ПРЕД ИЗСЛЕДВАТЕЛИТЕ НА НЛО И ДРУГИТЕ ЗАГАДКИ

Днешната наука се крепи и здраво стои върху фундамента насобствените си постулати, аксиоми, принципи и нищо друго.Съвременната научна картина на света също се крепи върху постулатите. Такива са постулатите на Айнщайн, постулатите на Евклидовата и неевклидовата геометрия, принципа на космическата
универсалност, принципа за екстраполируемостта на физическите закони във Вселената и още дузина уж фундаментални, но и нееднозначни, спорни и риторични хипотези, постулати, принципни интелектуални напъни да бъде формиран научен образ на света в който живеем. Това е най-осезаемо, когато се докоснем до
съвременните Космология и Космогония. При другия космос – Човекът и науката за него – антропологията, базисните твърдения също се крепят на постулати, аксиоми, принципи и някой априорни догадки от
граничните научни дисциплини.
Властва разбирането и е в сила преди всичко свободния преход от и към двата полюса на природата. От безкрайно големите космически мащаби до безкрайно малките ултрамикроскопични мащаби на континиума време-пространство-материя. Това умозрително
твърдение също се базира на априорни, аксиоматични, допустими вероятности и възможности за вникване и обяснение на непонятните и необясними тайни на света.
Затова се формира впечатлението, че всички загадки са
дискусионни риторични и разгадаването им все още е в сферата на нееднозначните обяснения. Според ортодоксите и апологетите на науката, скоро ще настъпи времето на категоричнитеотговори за всичко забулено в неяснота.
Не само мисля, но съм убеден, че не стоят така нещата с НЛО. Тук нищо не е мръднало и йота напред. От векове, дори хилядолетия има сведения и свидетелства за този феномен, но все още няма
отговор на въпроса, кой стои зад тази загадка, откъде и как идват?
Защо и докога ще ни посещават? Каква е мотивацията за посещението им тук? Десетки и стотици въпроси могат да бъдат зададени все в този посока. Виновен е така нареченият феномен НЛО, а науката изкуствено го кръсти, проблем НЛО! Всички досегашни опити да се разгадае тази мистерия, подсказват, че доверието е насочено в посока на науката. Не може да се отрече че се правят дълбокомислени анализи, някой се
занимават със статистически значими извадки от разни доклади и проучвания, проверяват се свидетели и свидетелства за доказване на обстоятелства, създават се хипотези и теории, но без изключения всички се опитват да вкарат фактологията свързана с НЛО в рамките,схемите и догматичните клишета на съвременната научна парадигма.
В този смисъл, след многогодишни занимания с феномена НЛО и познавайки достъпната информация стигам до извода, че съвременната
наука вече се е превърнала с своеобразна бариера пред
изследователите на тази загадка.Бариера пред уфолозите и либерално мислещите учени.Но, известно е също така, че бариерите могат да се огъват, да се чупят рушат и дори преодоляват. Мисля, че е абсолютно
безперспективно да се дебатира, дали имам основания за това твърдение. Във всеки случай намирам за коректно да заявя, че всички автори на хипотези, догадки предложения и теории за обяснение на НЛО имат своето място в уфологичната надпревара. В същото време все още няма изграден сериозен и обективен критерий за оценка и полезност на всичко казано и написано във връзка с НЛО. За голямо съжаление, много често медиите не дават трибуна на създателите на оригинални идеи, хипотези и теории за НЛО.
Но, защо това е така и дали наистина няма обективни предпоставки за подозрения в състоятелността на днешната наука? Мисля, че тук може да бъде формулиран фундаментален въпрос – казус: кой, кога, как и дали ще може да отговори на множеството
въпроси произтичащи от феномена НЛО? Няма да скрия скептичното си  отношение към т.нар. научни авторитети. Склонен съм да призная приоритета на уфоизследователи, чийто ентусиазъм и либерално
разглеждане на феномена отдавна подлага на съмнение
непоклатимостта на академичното научно обяснение и интерпретиране преди всичко на „научните“ закони на природата. Главно когато се разглеждат категориите пространство, време,материя енергия! Първите три категории са били и са обект на абсолютно всички и всякакви анализи, разработки и философски
мъдрувания.Според мен досега единствено и само категорията ЕНЕРГИЯ никой не е дръзнал да подложи на критика, на критично и градивно преразглеждане. Особено в уфологията! За всички уфолози енергията
си е енергия – тя е константна величина, категория, понятие,изначална същност на всичко.
Енергията присъства във всички теории, хипотези и
предположения при разглеждане на НЛО. Никога не провокира смут и мисловни резерви, дори когато са налице доказани факти и проявления на НЛО, чийто характеристики никак, ама никак не се вписват в научните теории и постулати.
Според мен, именно тези непонятни характеристики влизат в крещящо противоречие и чупят всички и всякакви рамки, догми и
схеми на науката.Точно поради това мисля, че не само науката като такава е спирачка, но и научната категория ЕНЕРГИЯ в нейното традиционно
разбиране се оказва основния недоимък за напредък при опитите да се навлезе дълбоко в същността и изследва адекватно феномена НЛО.
Убеден съм, че именно енергията е главния препъни камък, онова нещо, което внася най-голямо объркване в теориите и смут в мисленето на уфолозите.Лично аз не познавам уфологична разработка и изследване на НЛО
факт при които енергията в класическо-традиционното и
разбиране да не е включена в сметките.Всяко мъдруване и всевъзможните мисловни модели за обяснение на НЛО автоматически включват или изключват категорията енергия, но досега не съм разбрал някой да е правил дори опит за фундаментално преразглеждане смисъла и същността и.

ЕНЕРГИЯТА! Енергията, която НЛО притежават, използват,трансформират и манипулират, транслират, произвеждат и управляват,владеят до положение, което ние не можем с обремененото си научно мислене да определяме и квалифицираме и често изпадаме в положение на спекулативни интерпретации.Защото не смеем да се усъмним в непоклатимата и научно определена енергия.Защото тя е алфата и омегата на всичко.Днешната научна парадигма не допуска съмнение и критика в категорията енергия. Някой допускат съществуване на някаква езотерична и метафизична „енергия“ и аз не се ангажирам да коментирам подобни хипотези, но се питам не е ли възможно да има,
да съществува и друго разбиране, друга гледна точка за същността на енергията. По-хитрите но не и по-коректните изследователи на НЛО, сблъсквайки се с проблема за енергията им, в името на не толкова научни интереси, просто го за обикалят. Качествените
уфолози имат друго поведение и мислене.Един пестелив и не толкова всеобхватен и обстоятелствен поглед
на това, което ни е вменено като истина и написано в  авторитетни справочници и литература за енергията, ще ни ориентира в обективните реалности. Няма да пропуснем и ще удостоим с внимание и официалната литература и справочна книжнина с определения за
енергията.
ЕНЕРГИЯ-1.Дейна сила 2.Дееспособност,работоспособност
3.Твърдост на духа 4.Във физиката:способност на тялото да произвежда сила или работа. (Българска енциклопедия. Н. и И.Данчови. Изд. София, 1936г.)
ЕНЕРГИЯ – обща количествена мярка за движението и
взаимодействието на всички видове материя. Енергията в природата не възниква от нищо и не изчезва, тя само преминава от една форма в друга. Понятието енергия се свързва изцяло с всички явления в природата. (Болшая советская енциклопедия).
ЕНЕРГИЯ  е обща мярка на различните форми на движение на материята. (Български философски речник – 1968 г.)
ЕНЕРГИЯТА – способността за извършване на работа. Различните форми на енергиите, които може да се превръщат в друга с помощта на подходящи средства включват потенциална, кинетична,електрическа, топлинна, химична, ядрена и лъчиста енергия.
Взаимните превръщания на тези форми на енергията, може да се осъществяват само в присъствието на материята. ЕНЕРГИЯТА може да
съществува и без материя, само във вид на лъчиста енергия. (Речник на научните термини – 1992 г.)
БХАГАВАДГИТА – знание за абсолюта (Индийски епос): Освен тези материални енергии, о , силноръки Арджуна, има и друга, по-висша моя  ЕНЕРГИЯ.
МЕМОРАНДУМ от 1978г. на специален комитет при ООН: НЛО са създадени за астронавигация, те са построени и се използват от Сфера значително превъзхождаща земната космическа наука и техника и притежават двигателни устройства, използващи НЕИЗВЕСТНИ НА
НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ.
КАРЛ СЕЙГЪН – САЩ, астроном – 11.11.1971г. :Да се смята, че всички физични закони са вече открити, според мен е своего рода „научен шовинизъм“. Решението на въпроса СЕТИ може да се дава ОТ
ОЩЕ НЕОТКРИТИ ФИЗИЧНИ ЗАКОНИ. (Проблемът СЕТИ, изд. Наука и изкуство, 1979 г.)
ВИКТОР АМБАРЦУМЯН – астроном, СССР, 1952г.: Съществуващите оскъдни факти говорят за това, че те могат да влязат в противоречие със закона за запазване на енергията в неговата съвременна форма, ОГРАНИЧЕН ОТ ПОЗНАТИТЕ НИ ФОРМИ НА ЕНЕРГИЯ и да
се наложи обобщаването на този закон.
ФЬОДОР ЦИЦИН – физик, СССР, 1983 г.: В тази максимално нееднородна Вселена, ВСЯКАКВИ ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОНИ СА ЛОКАЛНИ В ПРОСТРАНСТВОТО И ЕФИМЕРНИ ВЪВ ВРЕМЕТО… (Заблуждающийся разум,Москва, 1990 г.)
АЙЗЪК АЗИМОВ – САЩ, 1990г.: При силно понижаване на
температурата, атомите достигат такова състояние, при което движението им се забавя дотолкова, че от тях НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТДЕЛЯ ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ.
Твърдението за безкрайната поредица от цикли, през които преминава Вселената е чисто умозрително. Обаче, ако го отхвърлим не ни остава нищо друго, освен Големия взрив или като нещо еднократно, ако живеем в отворена Вселена или като непрекъснато
повтарящо се явление, ако Вселената е затворена или осцилира. И ако всичко това е така, ОТКЪДЕ ИДВА ЕНЕРГИЯТА, която поддържа безкрайния цикличен характер на Вселената? (Гравитационната смърт
на Вселената. 1990г. изд.Народна просвета)
ВАСИЛ МАНЕВ – (Единство на Вселената, 1998г. Пловдив): След като достигнат критична скорост, те ще се дематериализират и ще преминат В ПОДЧИНЕНИЕ НА ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОНИ, при които продължителността на живота се удължава с 10 на 22 степен пъти.
Когато дематериализирания космически кораб намали скоростта си,той отново ще се материализира и премине в подчинение на ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОНИ, КОИТО НЕ ПОЗНАВАМЕ.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ – (Феноменът НЛО, София, 1996г. изд.“Литера прима“): За ергонните носители се предполага, че на тях се дължи НОВ НЕОТКРИТ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО САМАТА СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО ЕНЕРГИЯ. Материята е разсеяна ЕНЕРГИЯ,
улавяна локално и поддържана в тази форма от резонансна СВОБОДНА РАЗСЕЯНА ЕНЕРГИЯ.
САМУЕЛ ХАНЕМАН – (Създател на научната Хомеопатия):
Динамичната енергия, която липсва в трупа и която живия организъм притежава, се нарича жизнена сила. САМАТА СЪЩНОСТ НА СИЛАТА ИЛИ ЕНЕРГИЯТА ВИНАГИ НИ СЕ Е ИЗПЛЪЗВАЛА.
ДИМИТЪР ДЕЛЯН – („Извънземие“, 1993г. изд.“Астрал“ София,“Второто пришествие“ 1995г. „Хемус“ София): Когато бегло обрисуваме техническите постижения на Атлантида, включително и овладяването на МОЩНА, ЕСТЕСТВЕНА И ВСЕ ОЩЕ НЕПОЗНАТА (за щастие)
НАМ ЕНЕРГИЯ… НЛО са свързани с невероятно присъствие и излъчване на ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ВИДИМО НЯМА ОТКЪДЕ ДА ДОЙДЕ… Чудесата са инсценирани от чужд режисьор, който познава и използва огромни и
неизучени от нас Енергетично-полеви планетарни и извънпланетарни дадености…
ЖИЛДА БУРДЕ – („50 години НЛО мистерия“ 1997г. изд. „Мириям“София) Учени продължават да разсъждават върху понятието“ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ“ или маса, която би имала интересна способност да поражда отблъскваща гравитационна сила.
Х. ЛАМЕР, О. СИДЛА – („НЛО – факти и документи“, 1998г. изд.“Литера прима“): Много богатите на енергия и маса спрингс, биха притежавали достатъчно много ЕКЗОТИЧНА ЕНЕРГИЯ в себе си, за да
могат да стабилизират една дупка на червей.
ЛУЧИАНО БОКОНЕ – 1993г. ТВ – Рай-1: Документира фотографически наличието в нашата атмосфера и върху почвата невидими биофизични структури със светлинни, магнитни и лъчисти свойства, живеещи ЗАД
ГРАНИЦАТА НА НАШАТА ФИЗИЧЕСКА ПРИРОДА.
ДЖОН КИЛ – („Операция Троянски кон“ 1983г.): „Летящите чинии“изглежда не прилитат при нас от някакъв си далечен свят илипланета и не са представители на някаква тайнствена цивилизация.
Те са наши непосредствени съседи, част от друго пространствено -времеви континиум на нашия свят, където животът, материята И ЕНЕРГИЯТА РАДИКАЛНО СЕ ОТЛИЧАВАТ ОТ НАШИТЕ.
ФРЕД ХОЙЛ – (астрофизик, 1980г. Би-Би-Си): Хората – те са преди всичко нещо като пешки в една огромна игра ръководена от чужд и неизвестен ни разум, контролиращ всяка крачка на
човечеството. Този чужд разум произхождащ вероятно от друга Вселена, да речем от пето измерение си има свои ЗАКОНИ НА ФИЗИКАТА
И ХИМИЯТА, НАПЪЛНО ОТЛИЧАВАЩИ СЕ ОТ НАШИТЕ. Той умее и владее преодоляването на БАРИЕРИТЕ на времето и пространството, които са ограничени за нас.
ВЛАДИМИР ВЕРНАНДСКИ – (учен, енциклопедист, „Картина на света“, 1930г.) Съзнанието не е форма на материята и ЕНЕРГИЯТА. Но в света освен материята има още една форма на регулиране на ЕНЕРГИЯТА – съзнанието…
АКБАР ТУРСУНОВ – (СССР, „Проблемът СЕТИ“, 1971г.): Възможно ли е ТРЪГВАЙКИ ОТ НАШИЯ ОПИТ, ГЕОЦЕНТРИЧЕН И ОГРАНИЧЕН ВЪВ ВРЕМЕТО,получен в хода на изучаването на локалното поведение на материята“тук“ и „сега“, АДЕКВАТНО ДА СЪДИМ ЗА ГЛОБАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА
ВСЕЛЕНАТА…
АЛЕКСАНДЪР ЗЕЛМАНОВ – (СССР): ВСЯКО, КОЕТО И ДА Е ТЕОРЕТИЧНО ТВЪРДЕНИЕ, СПРАВЕДЛИВО ЗА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПРАВЕДЛИВО ЗА ВСЕЛЕНАТА КАТО ЦЯЛО. („Мъдростта на небето“, 1983 София)
АЛЕКСАНДЪР МИЛН – английски учен, 1971г.: Не само мисля, но и считам, че ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОНИ ДНЕС СА НАПЪЛНО НЕПРИГОДНИ ЗА ОПИСАНИЕ НА ВСЕЛЕНАТА и това трябва да се направи в аксиоматично-дедуктивен маниер. Защо? Ами защото теорията на относителността не издържа на екстраполацията във вселенски мащаби.
АНДРЕЙ МОСТАПЕНКО – (СССР, 1971, философ): Светът в който живеем е един от многото възможни светове, защото се основава на безспорното философско предположение за неизчерпаемост на материята, за това, че НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ОКОНЧАТЕЛНИ, ОБЩОВАЛИДНИ И
ФУНДАМЕНТАЛНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕГА.
ВИТАЛИЙ Л. ГИНСБУРГ – („Проблемът СЕТИ“ изд. Наука и изкуство,
1979) Въпросът който ме помолиха да обсъдя се свежда до следното:възможно ли е на отдалечени планети или комети, естествените или изкуствените спътници на планетите и т.нат., т.е. В ПОТЕНЦИАЛНИТЕ
ЦЕНТРОВЕ НА НЯКОЯ ИЗВЪНЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ДА ДЕЙСТВАТ ДРУГИ  В СРАВНЕНИЕ СЪС ЗЕМНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЗАКОНИ? Съвсем е очевидно, че положителния отговор на този въпрос би могъл да има далеч отиващи последствия от гледна точка на оценките на различните черти и
характеристики на съответната извънземна цивилизация. Всъщност ЗАКОНИТЕ на физиката, биологията и т.нат. се установяват въз основа на наблюдението или изучаването на ограничен, а практически дори сравнително малък брой обекти. След това се приема, че такива обекти и при същите условия трябва да се подчиняват на установените закони. Частен случай на такъв общ подход е твърдението за еднаквостта на всички електрони, водородни атоми и пр.
ЕРИХ фон ДЕНИКЕН – („Спомени от бъдещето“, 1968 г.изд. „Литера прима“): Какво би станало, ако всички или само високо развити човешки мозъци са в състояние свободно да боравят с НЕПОЗНАТИ ФОРМИ НА ЕНЕРГИЯ и да осъществят връзка с всички живи същества? Да допуснем, че човешкия мозък разполага с възможно най-силна форма на енергия.Тогава един мощен импулс, мисловен импулс, би се усетил навсякъде. Ще се удаде ли на науката да докаже подобна „щура“идея? Имам предвид форма на ЕНЕРГИЯ, която присъства и действа
навсякъде по един и същ начин и в един и същ момент. Предполагаме действително ЕДНА ОЩЕ НЕИДЕНТИФИЦИРАНА ФОРМА НА ЕНЕРГИЯ, която един ден ще направи недостижимото достижимо.
ЙОАХИМ ИЛИС – (професор, Институт „Макс ПЛАНК“, 1980 г.):Всички ние сме до полуда влюбени в обективността. Държим се така,сякаш „обективното доказателство“ е последното от всички възможни твърдения,най-високото от всички достижими стойности И СИ ВЪОБРАЗЯВАМЕ, ЧЕ ЖИВЕЕМ В ЕДИН ОБЕКТИВНО ДОКАЗАН СВЯТ, КОЙТО НАРИЧАМЕ МОДЕРНА НАУКА. Тук той трябва основно да се
демитологизира, за да не затворим достъпа до нас самите и до ИСТИНАТА ЗАД ЦЯЛАТА НАУКА.
МАКС ТЮРКАУФ – (професор, Базелски университет, 1980г.):Естествените науки в крайна сметка се опитват да сведат всичко до физико-химически процеси, обаче ПАРАНОРМАЛНИТЕ ФЕНОМЕНИ САСВЪРЗАНИ С ТОВА, КОЕТО НАРИЧАМЕ ЖИВОТ ИЛИ СВЯТ НА ДУХА И КОЙТО СТОИ НАД ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ.
ЖАК Е. ШАРОН – физик („Духът на умрелите“, 1979г.,
изд.анонимно) УЧЕНИТЕ РЯДКО СА ГОТОВИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С „МЕТАФИЗИЧНИТЕ“ ВЪПРОСИ И ТО ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА, ЧЕ ПАЗАЧИТЕ НА ОБВИВКАТА НА „ОФИЦИАЛНАТА“ НАУКА НЕ ИМ ГО ПОЗВОЛЯВАТ. Заниманието
с метафизични въпроси е смятано, както преди, така и сега за ненаучно. Лично аз намирам това отношение за скандално.
Приключвайки със случайно подбраните мнения, твърдения,становища, позиции, свързани с категорията ЕНЕРГИЯ (навсякъде изписаното с главни букви в цитатите е мое – авт.) респективно визиращи и науката трябва да кажа, че в никакъв случай не изчерпват казаното и написаното през дългата история на човешкото познание. За енергията и науката може да се издирят стотици други определения и характеристики направени от учени,ерудити специалисти и мъдри представители на човешкия род. Но това не е
обект на тази книга. Затова като завършек на опита ми да направя лаконичен преглед на квалификациите за това понятие и преди да изразя моето мнение и да кажа какво е моето становище за тази категория, се осмелявам да предложа още едно мнение на
представител на модерната наука, което според мен може да бъде разбирано и като генерален синтез на всичко написано дотук.
Джеймс Конант – (САЩ, 1952г., „Модерната наука и модерния човек“): „Аз положително не съм горещ привърженик на НЛО, но въпреки това мисля, че с метода на „най-близкото“ (т.е най-лесното) проблемът само е прехвърлен в глуха линия, но не е решен. Ако непрекъснатите напомняния не водят до успех, тогава би трябвало те да се насочат към мисълта, че ЧЕСТО ЕПОХАЛНИТЕ И ФУНДАМЕНТАЛНИ ОТКРИТИЯ СЕ ПРАВЯТ ОТ АУТСАЙДЕРИ, които не загрижени за „настоящето знание“ навлизат в „екзотични“ е незабелязани райони и там имат успех. На тези аутсайдери „най-близкият отговор“
не им е достатъчен.
Всеки професионално не деформиран изследовател, ако се съсредоточи няма как да не стигне до натрапващия се извод, че всички представени умозрителни конструкции подсказват въпреки
научните съображения предпазливо недоверие или по-скоро подозрение към властващото схващане за категорията ЕНЕРГИЯ. Добре е според мен да потърсим и да анализираме уфологичните аспекти на тази
категория, в контекста на множеството догадки, подозрения ипредположеня на споменатите автори.
Нещо повече, убеден съм, че разковничето, ключът за
разгадаването на тайната на феномена НЛО е скрит    именно в неадекватното употребяване на категорията             Енергия при разглеждане на фундаментални процеси и явления. Защото трябва да признаем, че има доста несериозни разработки в уфологията. Независимо дали са отявлени скептици или уфоапологети, спекулиращи с фактологията за НЛО.Според мен,градивни и перспективни хипотези и теории за НЛО трябва да се правят само, ако бъде преодоляна научната бариера на
категорията Енергия.Априори се доказа, че реалността, която сме обозначили като НЛО не е подвластна на досегашните мисловни модели, в които присъства амортизиран понятиен апарат, с който не можем да изследваме  сериозно феномена НЛО.
При анализиране на проявленията и състоянията на НЛО се натрава изводът, че когато бъде използван научен инструментариум включващ  класическата категория ЕНЕРГИЯ, винаги се стига не само до логическа, но и до теоретическа безизходица. Ако използвам по-силни и крайни определения, бих казал, че Енергията е кошмарът не само пред изследователи на НЛО, но и при изучаване на други загадки. Мисля, че можем да разчитаме на успех, само ако приемем
работната хипотеза, че неразбираемото и феноменалното при НЛО се дължи единствено и само на неподозираните от нас други закони и закономерности, на които НЛО са подвластни. Мисля, че при тях е актуална друга и непонятна за нас реалност, подчинена вероятно на
фундаменталната общовселенска НЕЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНЕ НА МАТЕРИЯТА.
С всички произтичащи от това съвсем други, нови, непознати и абсолютно неподозирани от нас закони и закономерности, иманентно съдържащи в себе си „известните“ ни Пространство-Време-Материя-Енергия. В същото време, вероятно до болка познатите ни класически“земни“ закони и закономерности са частен случай или нещо, като подсистема на по-всеобхватните, по-фундаменталните Вселенски реалности и закономерности.В този смисъл искам дебело да подчертая, че такова разбиране за същността на този вселенски фундамент не противоречи на нашите
земни закони и закономерности, но е потребно много интелектуално усилие и работа, за да се стикова категориалния и понятийния апарат на сегашната наука, с тези по-общи основни положения във вселенската йерархия.По всяка вероятност представителите на извънземието и НЛО,които виждаме, познават и владеят до съвършенство действието и приложението на всемирните фундаментални закони и закономерности.
Това предполага, че имат безупречни методи и методология запреодоляване на граничните бариери, разделящи световете на такива,при които са валидни подобни на познатите ни земни закони и други,
при които действат по-сложните, но и фундаментални вселенски закони. Според мен, такова състояние не конфронтира, а по-скоро би трябвало да хармонизира всички и всякакви усилия за актуализиране
на днешните познавателни процеси.
Мисля, че ако вникнем по-задълбочено в онтологичната характеристика на НЕЕНЕРГЕТИЧНАТА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА,спокойно можем да приемем валидността на принципа за
екстраполируемост именно на това основополагащо и фундаментално състояние. Приемайки подобна формула в понятийния и категориалния инструментариум, всеки изследовател на НЛО и други загадки около
нас и с нас практически реализира преодоляване на най-голямата бариера при квалифициране на реалностите.
Великият Гьоте е казал: „Заблудата е добро нещо. Една нова истина не е по-вредна от една стара заблуда.“ В този смисъл, ако се опитаме да употребим предложената хипотеза, като вероятност за
реалност управлявана от закони и закономерности, при които над всичко стои фундамента за НЕЕНЕРГЕГЧННА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНЕ НА МАТЕРИЯТА, всички заблуди и терзания на уфолози и други изследователи на загадките ще изчезнат. В този смисъл главната причина за недоимък на истини за света в който живеем ще отпадне. Неспособността ни да разберем тайните и загадките,поради обсебилите ни заблуди и продължаващи да сковават и обременяват изследователското мислене на днешния човек ще направи крачка напред. Така всички спекулации за НЛО ще се превърнат в една
„стара заблуда“ доминирана от една „нова истина“.
За да не изглежда всичко, като наперена фразеология и
позьорство с дълбокомислени разсъждения, нека да погледнем който и да реално доказан факт за проява на НЛО.Нека  всеки признае пред съвестта си, не само ,че винаги, а и веднага се натрапват
въпроси,въпроси и въпроси за ЕНЕРГИЯТА !
Що за енергия консумират НЛО при смайващите и непонятни маневри?
Каква е енергията, която НЛО използват за пътуване в космическия безкрай, ако действително са извънземни пришълци?
Каква е енергията, която управляват при материализирането и дематериализирането си?
Каква е тази енергия, която парализира
земната биология и блокира всички продукти на нашата технология при среща с тях?
В края на краищата каква е тази енергия, която
НЛО използват, а ние все още не сме в състояние да разберем?
Дали не ни повлича инерцията, още когато задаваме въпросите си и задължително предпоставяме нещата, като говорим за енергията в нейният традиционен научно-земен аспект и  използваме
категориалния апарат на днешната физика и философия?!
Може да бъдат формулирани още десетки подобни въпроси.
И какво от това, адекватни отговори никой никога не е формулирал. Според мен независимо от кого, къде и кога, ако се вземе в съображение
обстоятелството, че разглеждаме доказано присъствие на НЛО и че за него е в сила неизвестната и неподозирана от нас НЕЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА, възможността да
отговорим на множеството въпроси е по-реална, отколкото ако продължаваме да се доверяваме на ограниченото интерпретиране на тази категория. Нещо повече, вероятно именно НЛО е най-показателния пример за човечеството, че съществува нещо непознато
и неподозирано, което ТЕ владеят и управляват по законите за трансформация и трансмутация на вездесъщата вселенска многолика
енергия. Мисля, че най-показателен пример е тяхната способност да се материализират и дематериализират.      Защото само и единствено ако се владеят законите и закономерностите за преминаване от енергетична в не енергетична форма на движение и състояние на
материята е възможно да се реализират тези състояния.
Не съм сигурен дали, ако употребя метафората мимикрия за феномена НЛО, ще бъда разбран, но допускам, че ще бъде по-лесно да се вникне в моето
предложение за единствената възможност да разберем тази удивителна и открай време неразгадано нещо
Убеден съм, че НЛО категорично се проявяват като мимикриращи същности. Именно за това не винаги свидетелствата и доказателствата за тях са убедителни.В тази връзка предполагам, че осъществяването на контакт с тях ще става единствено и само, ако те оценят това за целесъобразно.
Именно заради бариерите на нашите ограничени във времето земни познания.В този смисъл е и подозрението ми, че контактите с ТЯХ не могат да се осъществяват по наше желание, както се опитват някой да ни манипулират и с това да дискредитират реалните факти за феномена НЛО.
Мисля, че съм задължен да направя един мост от територията на бариерите пред изследването на НЛО, към другите, не по-малко загадъчни феномени. Защото енергетичните научни бариери не се отнасят само до НЛО и извънземието. Поради нежеланието ми да
влизам в академични и риторични сблъсъци с амбициозните словесни безсъдържателности на „научно обоснования“ скептицизъм, ще формулирам един въпрос към господа пазителите на научните устои.
Каква е енергетичната същност на разнообразните феномени, като полтъргайст, телепатия, телекинеза, пирокинеза, телепортация,левитация, шумните днес екстрасензорни перцепции известни с името
пара-психологични енигми и различните проявление на т.нар.радиестезия, а защо не и спорното състояние получило гражданственост, като контактьорството т.е. общуване с „извънземен разум“ и множество още свидетелства за необясними факти, процеси,
явления?Наистина не искам да слизам ниско и да подхващам овехтели  и ялови теологични спорове с представителите на консервативното мислене, за обективността, доказателствата и значимостта на тези
загадки. Но, това не означава, че не трябва да се дискутират някой от свидетелствата за проявлението на тези науко-не-удобни състояния и процеси.
Затова прехвърляйки мост в територията на тези феномени,мисля, че и при тях става дума за незнайни и непонятни за нас особености на НЕЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА, която се проявява като цялостно трансформирана в познатата ни земна форма и валидните за нея закони и закономерности. Точно поради това, че не можем да вникнем в това
състояние на нещата, не успяваме да ги вкараме в рамките и схемите на догматичното познание днес. Мисля, че именно при тези феномени става дума за най-тънките, най-сложните и най-трудно обяснимите от
гледна точка на съвременното научно знание, процеси и форми за енергетични трансформации, трансмутации и преходи от не енергетична в енергетична форма на движение и състояние на материята.
Нека да зададем и въпросът, чийто отговор  преднамерено се отлага  или манипулира   като например, каква е същността на биологичния обект наречен-ЧОВЕК? Какво е, резултат, носител или генератор на неенергетична биологична загадка? Какъв е енергетичният статус на присъщите уж само на човека свойства- разум, съзнание, мислене? Мисля, че при тяхното движение, процеси и състояния са в сила
изказаните  по-горе предположения за фундаменталния статут на НЕЕНЕРГЕТИЧНИАТА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НАМАТЕРИЯТА,чиято същност трябва не само да признаем за факт,но и да изучаваме и изследваме. Точно затова нашето съзнание,разум и мислене е най-сложната и поради това най-стабилната, но и най-
непонятната за нас форма на движение и състояние на материята!Иначе казано, най-големите загадки пред земната човешка цивилизация са били Космос-Земя-Живот-Човек и иманентно свързаните с тях Пространство-Време-Материя-Енергия.
Според мен, има едно нещо което е основополагащо за всичките. Взаимно-обусловеността на тези фундаментални „квартети“ има една единствена свързваща харяктеристика- законите и закономерностите произтичащи от енергетичната и не-енергетичната форма на движение и състояние на материята. Изкушавам се да предложа един съвсем близък във времето
и доказан по безспорен начин загадъчен случай, който най-добре ще онагледи горните твърдения.
Тайнствената „Тунгуска катастрофа“, случила се през 1908 г. в дебрите на руската тайга. За нея има повече от седемдесет все научни хипотези, опитващи се безуспешно да решат непосилната засега задача.
Всички напъни за вникване в същността на тайнствения и зловещ взрив през онази нощ, се свеждат до вкарване на фактологията или в рамките на уфологичния скептицизъм или в схемите на научната фантастика.
Поради това не само мисля, но не ми е чуждо и подозрението, че загадката свързана с Тунгуският взрив е категоричен и показателен пример за някаква фатална грешка, авария или необратима катастрофа, вследствие на загубен контрол от НЛО при овладяване,
управление и контрол на процесите за преминаване от не-енергетично в енергетично движение и състояние на материята. Вследствие на това се възпроизвежда колосален взрив, чиято мощ съвременното знание иска  да обясни или с атомен взрив или с метеоритна
катастрофа и прочие научни клишета.
Дали историческите податки, отправки и иносказания за невидими чудеса, за осезаеми но неразбираеми факти свързани с богове,пристигащи „от нищото“, появяващи, изчезващи ипомагащи на древните човеци известни ни от митовете, легендите и религиите на нашите предци, живели в древни времена, не могат да бъдат също проява и следствие на някакви  процеси и явления, илюстриращи практическото умение и владеене на законите за трансформация на
не-енергетичната в енергетична форма на движение и състояние наматерията?
Дали огромния, неизброим брой въпроси възникващи от възможностите и притежаваните знания, свързани с древните цивилизации по Земята не биха намерили еднозначен отговор, ако приемем и се съгласим, че праисторическите ни предци са
притежавали неподозирани от нас знания, но вероятно са имали практически умения да реализират трансформация на обекти, процеси и вещества от не-енергетична в енергетична форма на движение и
състояние на материята и обратно?
Основният аргумент на крайните скептици и подобните им самозванци,борци против паранормалните явления и феномени на парапсихологическа основа, които според мен имат корелираща връзка с НЛО, е незачитането на причинно-следствените връзки от множество
„уфо“ и „пси“ изследователи. Възможно е на пръв поглед паранормалните явления да провокират подобни, абсурдни от гледна точка на формалната логика изводи,но това не би било така, ако изследователите съобразят изказана вероятност за първенствуващата
роля на законите и закономерностите при които процесите на трансформация и транс-мутация на не-енергетичната в енергетична форма на движение и състояние на материята е управляема. Тогава причинно-следствените обусловености не могат да бъдат
възпираща бариера за проявлението на каквито и да е паранормални процеси, явления, състояния. Защото причинно-следствените предпоставки валидизират единствено и само процеси и явления подвластни на континиума Пространство-Време-Материя с
характеристика на ЕНЕРГЕТИЧНА подсистема, която е носител и на НЕЕНЕРГЕТИЧНИ характеристики.
Възможно е подобни твърдения да провокират различни апории,девиации и условности, но мисля, че е неправилно, защото те не се конфронтират с законите на официалната физика. Точно обратното,нашите земни закони и закономерности не само поради естеството си,
а и заради обстоятелството, че са производни на голямата Вселенска азбука от закони и закономерности, притежаващи своя специфична логика на развитие и действие, които ние все още не подозираме дори, но трябва да изследваме, изучаваме и съобразяваме.
Известно е от емпиричното и теоретичното човешко познание, че никой не отрича и подлага на съмнение наличието на повсеместна симетрия и хармония в Природата. Също така е прието и не се
оспорва реалното съществуване на антиподи във всички сфери на конкретния свят около нас и с нас. Иначе казано,ако антипод на доброто е злото,на топлото – студеното, на огъня – водата, на светлината – мрака и т.н. то защо и поради какви причини или
логика не е възможна вероятността да съществува антипод на познатата ни енергетична форма на движение и състояние на материята т.е. НЕЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА?!
Не мога да подмина известното обстоятелство и ще припомня, че ще в древни времена много наши мъдри предци са се досещали интуитивно за подобни универсалии или Вселенски ерархии, но науката не допуска догадки, предположения и интуитивни знания, а
иска доказателства. Мисля, че науката е в правото си да търси доказателства, това и е прадназначението.    Необременените от“високи“ знания, догми, схеми и рамки също имат право на борба за истините и никой не може да ги спре да генерират нови, алтернативни, парадоксални и дори абсурдни идеи в процеса на
търсене на обективната истина за Природата.
Точно поради това все повече се убеждавам, че „голямата“ наука от дълго време тъгува по липсата на нови и свежи предложения, по-необичайните, налудничавите и безумни идеи за пробив в необяснимото и загадъчното край нас. В същото време, ако се роди
нещо необичайно в сферата на познанието бива смазвано от тежестта на вулгарния материализъм, рационализъм, диалектизъм, креационизъм,еволюционизъм и всички останали „изми“.Точно тук му е мястото да напомня, какво е казал големия учен-физик Нилс Бор по повод на един доклад на Хайзеберг и Паули : „Всички ние сме съгласни, че вашата теория е безумна. Въпросът, който ни разделя е, дали тя е достатъчно безумна, за да има шанс да бъде истина. Според мен, тя не е
достатъчно безумна за това.”
А видния руски учен А. Анохин сякаш долива вода в тази мелница и казва на студентите си по повод
желанието им да публикуват: „Ако работата ви не е съвсем абсурдна,то тя може да се публикува.“
Окончателното ми убеждение е, че догадката или
предположението за съществуване на НЕЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА НА ДВИЖЕНИЕ И СЪСТЯНИЕ НА МАТЕРИЯТА, като основополагаща и фундаментална вселенска реалност може да изглежда достатъчно безумна,парадоксална и дори фантастична но пък си мисля,че не е абсолютно
абсурдна и може да бъде публикувана. Надявам се идното време да бъде най-обективния ми съдник.
Скромният ми уфологичен опит постоянно пораждаше ситуации,които ме принуждаваха да плувам срещу течението на мътните научни води.Така с времето си изградих една защитна система за отпор срещу
съвременната научна парадигма, която според мен е истинска бариера пред изучаването и изследването на НЛО и другите загадки около нас и с нас. А тя представлява едно единствено  нещо – моето ясно
и точно отношение към обективните уфоистини за феномена НЛО !
Според мен бариерите са основно три вида. Единия
вид са методологичните бариери: материализъм, идеализъм,скептицизъм, релативизъм, мистицизъм, окултизъм,еволюционизъм и тъй нататък.Другия вид са гносеологическите бариери: космоцентризъм,
антропоцентризъм, хелиоцентризъм, технократизъм, сциентизъм,енергетизъм и тъй нататък. Третия вид са онтологическите бариери:предмет и обект на изследване и факти, аргументи, явления,феномени, заблуди, свидетелства, аномалии и тъй нататък.
За педантичните анализатори, логици, критици и скептици илюстрирам така.Пример първи за бариера първа. Доказан, документиран, не опроверган факт за НЛО. Ученият, ревностен застъпник на материализмът, условно приема нещата. Но започва безкрайно
безполезни и схоластични анализи от гледна точка на материализма за света, за материалната му същност за безкрайността и ограничеността му, за уникалността, за взривовете, за колапсите, за черните дупки и прочие. След това продължава с въпроси, като
НЛО е колкото вероятно, толкова и невъзможно. А от тази логика възниква и е налице абсурден казус. И привежда аргументи от които става видно, че НЛО противоречи на I, II, III термодинамични принципи, на законите на Нютон, на Айнщайновите постулати, на
ентропйния принцип на законите за преход на материя в енергия и еквивалентите им. После идва ред на някой упълномощен чиновник в науката и той изрича авторитетно- НЛО няма! Защото от гледна точка
на метериализма и адептите му НЛО е невъзможно, защото е невъзможно! Това не е ли бариера…?!
Пример втори за бариера втора. Космоцентризъм. Любимо научноръкоделие на хора, които обичат да занимават не само себе, но много още учени с приказки за светове и антисветове, за галактики и метагалактики, за други вселенски измерения.Обаче се оказа,че за тях Космоса е централна духовна дъвка. Но, появява се доказан фактза НЛО. Тези представители на „високото“ знание веднага намират обучени скептици или уфоинквизитори, които „доказват“, че ние земляните сме самотници. Космосът, Вселената и необятния свят са нещо необхватно и едва ли някой ще ни забележи. Защото Земята е в покрайнините на обозримия Космос и едва ли ще впечатлим някого,камо ли да ни посети. Не сме били интересни за тях, защото сме аборигените на Вселената. А и извънземни няма.За някой това може и да е вярно, но аз мисля, че всички теории, хипотези и модели за Космоса, Вселената като произход,
възраст и състояние засега са само мисловни и умозрителни схеми и модели в главите на апологетите на Космоцентризма. Ако на някой това не му изглежда бариера, тогава ще иска ли да бъде абориген в
Космоса? Пример трети за бариера трета. Избираме, който и да е доказанфакт за проявления на НЛО. Тъй наречената „официална“ наука  не признава такъв факт, защото за нея НЛО няма! Нещо повече и като че
ли по-важно. Не съществува научна дисциплина или направление,които могат да докажат, че обект и предмет на изследователската им същност е точно феноменът НЛО. А не сведущия масов човек иска да
знае истината за тази загадка, поради което става неволна жертва на научни еквилибристики. Допускам, че именно този фарс е станал движещия мотив на пионерите-уфолози, които блестящо са установили,
че НЛО е обект и предмет за изследване единствено и само на Уфологията и уфолозите. Същността му обаче, иманентно изисква адекватна методология и методи за изследване. Опитът показва, че поради грешката на уфолозите при използване на научно-философска
методология, често квалификациите при анализ на фактологията за НЛО страдат от липса на еднозначност. Причината за това според мен трябва да се търси в неяснотите  при определяне „обектът и предметът“ на съответното изследователско дирене. Лично мен все
още ме смущава голямото разминаване при квалифициране на феномена НЛО – определенията варират от извънземна реалност, извънземенобект, състояние, процес, трансмутация, енергия, N-то измерение,
до екзотични понятия, като вселенски разум, дух, присъствие.Според мен това е резултатът от неспособността да се разбере, че НЛО не може да бъде „обект и предмет“ за изследване на каквато и
да е научна дисциплина.
Всичко това носи белезите на онтологична бариера пред уфолозите.Осмелявам се да твърдя, че изказаните мисловни конструкции за
съществуващите прегради пред уфоизследователите могат да бъдат по-полезни, ако се вземат в съображение и следните  десет уфологични мъдрости, които са квинтесеция  от изречени твърдения на ерудити
за различни цели, но въведени като принципи и приети „на въоръжение“ от мен  и моите съподвижници уфолози при съставяне  и постулиране на работни хипотези в емпирично-изследователската теренна и теоретична работа:
1. Категорично разграничаване на фактология, която трябва да се изследва и обясни, от убеждения търсещи доказателство и подкрепа във подозрителни и спекулативни научни факти.
2. Избор на силата на уфологичните аргументи или
аргументация произтичаща от силата на науката сега.
3. Избор или отказ от валидността на принципа за нищожност на априорните постулати.
4. Избор на подход-здрав разум, научни парадигми и
предубеждения или алтернативно, но адекватно и евристично изследване на загадките.
5. Избор и разграничаване на окултно-мистично-ирационалното познание от актуалното уфологично изследване,обяснение и знание за загадките.
6. Избор на критерий-позитивен скептицизъм, критично
мислене и градивно съмнение или доверяване и вярване всъмнителни факти.
7. Избор или отказ от разбирането, че изключителните
твърдения се нуждаят от изключителни доказателства и възможната му екстраполация в Уфологията.
8. Избор и оценка на тезиса, че липсата на доказателства,не означава доказателство за липса или отсъствие на обекти и факти за уфологични изследвания и анализи.
9.Единствено дилетантизмът ни дава шанс да станем
универсални личности с евристичен дух – задължително качество за уфолозите. Другата възможност е да  станем роботизирани индивиди, консумиращи научните полуистини за НЛО и другите загадки около нас и с нас.
10. И какво от това? – ако агроном или астроном кажат
че НЛО няма и несъществува.Категорично трябва да се знае,че тези и други научни дисциплини имат свой предмет и обект за изследване, различен от НЛО-то !
Истините за неидентифицираните летящи обекти! Според мен,докато съществуват бариерите пред уфоизследователите, едва ли някой би се ангажирал сериозно и отговорно да изрече някаква
истина. Мисля, че сега се реализира процес на количествено натрупване на фактологията.Все пак трябва да отбележим, че за някой представители на
науката единствено вярното проникване в същността на нещата е избора на истината, а тя е многолика. За учените има какви ли не истини, като се започне от прагматична, кохерентна, вулгарно-материалистична, метафизична и т.нат., та се стигне до абсолютна и
относителна. От обективната истина обаче, всеки се страхува или се чувства неуютно.
Руският професор Игор Нарски има свое мнение по тези проблеми и вероятно мнозина ще го подкрепят, защото твърденията му са еднозначна апологетика на консервативното и ортодоксалното в днешното човешко познание.
„Да съпоставим първо понятието „истина“ в общо-
гносеологическия смисъл на думата с понятията за истина в психологическия („правда“), логическия („истинност“) и частнонаучния („научна истина“)смисъл.Разбира се, от гледна точка на диалектическия материализъм истината в своето най-висше, зряло и развито състояние е научната
истина“ – категоричен е професорът. Същия не пропуска да се занимае и анализира и друга особена изследователска категория,каквато е „фактът“.
Идеята за привилегироваността на „факта“ е неприемлива за нас, въпреки че „фактът“ е необходима за теорията на истините категория: „фактът“ означава относително устойчиви съотношения(връзки) в които вещите (обектите) встъпват заедно със свойствените им състояния и изменения.“ – е становището на същия
автор.
Спонтанно възниква въпросът, ако всеки сериозен уфолог заложи на тези словесни главоблъсканици, какво ще се получи, след като
бъде анализиран например един доказан факт за НЛО и всички свързани с него проявления? Може ли да се доверим на „научната истина“, че НЛО няма, въпреки, че фактът е необходим за установяване на истината?
Убеден съм, че умозаключенията за този казус винаги зациклят и поради това винаги се оказваме в кръга на схоластичните диспути.Моето становище е еднозначно и то се предопределя от методологията и методите, които се прилагат при изследване на факти за НЛО.
Това може да бъде разбрано и илюстрирано собстоятелството,например как се определя разликата в методологическите подходи на Аритотел и Галилей, видно от „техните физики“. Аристотеловото учение за физиката е било теория на здравия смисъл. Галилей прави прелом и свежда откритието си до разбирането, че наблюдението не е  състояние да определя съдържанието на теорията, защото ние наблюдаваме както съдържанието, така и страничното, случайното.Затова трябва да се определи как действат тези странични фактори.В този смисъл старото и негодното за напредъка в познанието има
нужда от радикално преосмисляне и промяна.
Следователно за всеки уфолог – имам наглостта да се причислявам към тази група изследователи – трябва да е в сила друга категориална и понятийна система. В този смисъл еднозначното ми становище добива вида на народната мъдрост „Прясна вода не се
съхранява в стари мехове“ и докато не разберем аталните грешки,които правим при използването на амортизираните изследователски подходи и методи дотогава реалността НЛО ще продължава да бъде
загадка.

==========================
цитирано по книгата на И.Л.
« ОТВЪД КОНФЕКЦИЯТА НЛО «Комантари с латински букви се изтриват автоматично